Политика за поверителност

 Тази уеб страница (наречена oще „САЙТ“) е администрирана от „ЕКСПЕРТИТЕ“ ЕООД (наречена още https://healthmaster.bg/ ) със седалище в България, Област: Ловеч, гр. Луковит, ул. „Христо Ботев“ № 37, тел. 0888816161, регистрирана в Търговския Регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 202199371 BG; с адрес за кореспонденция: Област: София-град, Община: Столична, гр. София, бул. ,,Черни връх” № 102В, ап. 14.

Дружеството „ЕКСПЕРТИТЕ“ ЕООД притежава официални брандове с национално признат патент, а именно: „Health Master®“, „Майстори на здравето®“, както и официален девиз „Health. Harmony. Happiness ®” и работи за подобряването на качеството на живота чрез Холистични методи.

Ние от „„ЕКСПЕРТИТЕ“ ЕООД (наричани по-долу „ние“, „нас“ или „доставчик“) уважаваме загрижеността Ви за неприкосновеността на личния живот.

За целите на своята дейност Ние обработваме Вашите лични данни на лица в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) GDPR, Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и Политиката на дружеството за защита на личните данни и разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 1 - ПРЕДМЕТ
(1) Тази Политика за поверителност е предназначена за посетителите на уебсайта www.healthmaster.bg
(2) Тази политика е насочена към всяко физическо лице, независимо дали лично е в отношение с Доставчика, като представител, упълномощено лице или служител на юридическо лице, или като посетител на този уебсайт. Тя може да бъде изменена по инициатива на Доставчика или на компетентен орган поради изменение на действащото законодателство.
(3) Тази Политика описва видовете информация/лични данни/, събрана чрез уебсайта https://healthmaster.bg/ и как ние защитаваме, използваме, обработваме и съхраняваме получените лични данни и решенията, които взимаме относно използването на тези данни. Ние също така описваме мерките, които предприемаме, за да защитим личните данни и Ви предоставяме информация за това какви са Вашите права и как да се свържете с нас относно упражняването им и относно нашите практики за защитата на личните данни.
(4) В нашият уебсайт www.healthmaster.bg ние поемаме ангажимент за осигуряването на поверителност и защитата на вашите лични данни, в качеството ни на Администратор на личните данни, които вие ни предоставяте.
(5) При използването на нашият сайт и предоставяните чрез него услуги, Вие сте уведомени за цялата дейност, която извършваме и съответно, Вие се съгласявате с отделните условия на тази „Политика“.
(6) За всякакви въпроси, свързани с тази „Политика за поверителност“ можете да се свържете с нас чрез контактите посочени в тази политика.
Чл. 2 - ДЕФИНИЦИИ

 По смисъла на настоящата Политика термините имат следното значение:

(1) “Уебсайт” – обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTP5 или друг  стандартизиран протокол и съдържащо файлове, прогами , звук картина , изображения и други материали и ресурси с електронен адрес www.healthmaster-a-z.eu

(2) „Ние“, „Наш“ и “Доставчик” : „ЕКСПЕРТИТЕ“ ЕООД,  с ЕИК 202199371, със седалище и адрес на управление, Област: Ловеч, гр. Луковит, ул. „Христо Ботев“ № 37,

(3) Адрес за кореспонденция: Област: София-град, Община: Столична, гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” 102В, ап. № 14.

(4) „Вие“, „Ви“ и “Ползвател” – всяко лице, ползващо уебсайта.

(5) „Лична информация“ и „лични данни“ са идентични термини.

Чл. 3 - ВИДОВЕ ДАННИ. СЪХРАНЕНИЕ. ОБРАБОТКА.

Този раздел цели да разясни вида на личните данни, които ние събираме.

(1) В уебсайта https://healthmaster.bg/ не се създават лични профили и не се събира информация за всеки ползвател персонално. Не се предоставят данни за трети лица.

(2) Ние можем да събираме и съхраняваме лична информация (като имена и други данни за контакт), които решите да ни предоставите през уебсайта като попълните съответната форма за контакт или когато се свържете с нас лично, по телефона или чрез електронна поща.

(3) Информацията събирана чрез формите за контакт в Уебсайта служи единствено, за да се свържете с нас и да отговорим на Вашите запитвания и/или да Ви предоставим информация за нашата дейност, за предоставяните от нас услуги, цени и промоции. Тази информация е поверителна, не се използва с други цели и не се споделя с трети лица.

Чл. 4 - Как събираме Вашата лична информация ?

Ние събираме вашата лична информация, когато използвате сайта ни: https://healthmaster.bg/, например когато попълвате формата за записване, в която е нужно да напишете ваши лични данни и съответно за получаване на оферта/информация.

Чл. 5 - Какъв вид лична информация събираме за вас ?

(1) Събираме само основни лични данни за Вас. Личната информация, която събираме може да включва:

– имена,

– адрес,

– e-mail адрес,

– дата на раждане,

– телефонен номер,

– други данни, които сте ни изпратили или са изискуеми от действащото законодателство.

(2) Ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти, ще ни трябва Вашето име и информация за контакт, както и пълна информация за заявката Ви.

(3) Събираме данни за посетителите на Уебсайта, като използваме информация, събрана онлайн чрез „бисквитки“ и други автоматизирани средства за цели като:

 • разпознаване на вашия компютър, когато посещавате Уебсайта,
 • проследяване на навигацията по Уебсайта,
 • подобряване на използваемостта на Уебсайта,
 • анализ на използването на уебсайта,
 • управление на Уебсайта.

Също така използваме тази информация, за да диагностицираме технически и служебни проблеми, да администрираме нашия Уебсайт, да идентифицираме посетителите на нашия Уебсайт и да събираме демографска информация за нашите ползватели и клиенти.

(4) Събираме статистическа информация за общия брой посещения на Уебсайта, приети запитвания за съдействие, събирани и анализирани за да подобрим услугите, които Ви предоставяме.

(5) Можем да използваме данните за кликванията, за да определим колко време ползвателите изразходват в страниците на Уебсайта ни, как ползвателите се придвижват в Уебсайта ни и как можем да приспособяваме нашия Уебсайт, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители.

(6) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на сайта: https://healthmaster.bg/  и ползването на нашите Холистични услуги, включващи терапии за подобряване на здравето, за следните цели:

 • защита на информационната сигурност;

 • индивидуализация на страна;

 • счетоводни цели;

 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на дадената услуга.

(7) Ние спазваме някои основни принципи, по процеса на обработка на Вашите поверителни данни:

 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;

 • ограничение на целите за обработване;

 • предоставяне на актуалност и точност на определените данни;

 • цялостност и поверителност на обработването, и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни.

Чл. 6 - Защо имаме нужда от Вашите данни ?

(1) Необходимостта, която имаме от обработка на Вашите лични данни, е основно свързана с нашата дейност, която извършваме в „Health Master®“ / „Майстори на здравето®“, за да Ви предоставим информация за нашите Холистични терапии и консултации, в рамките на възникнал договор между нас и във връзка с предоставянето им, както и информацията в „Общите условия“, за която изрично сте се съгласили, преди да посетите нашето дружество „Health Master“.

(2) Другите цели, за които използваме вашата Лична информация са за:

 • Изпълнение на изискванията на трудовото и социалното законодателство по отношение на служителите;

 • Гарантиране на сигурността на служителите и имуществото чрез регистрация;

 • Счетоводно обслужване;

 • Информация свързана с Търговския закон;

 • Поддръжка и сигурност на интернет сайта и IT системите на фирма „ЕКСПЕРТИТЕ“ ЕООД;

 • Защита на законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред, и др.

 • Отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с Ваши запитвания;

 • Предоставяме нова информация, пряко свързана с нашите Здравни, холистични услуги, към които имате интерес;

 • Използваме ре-маркетинг през доверени сайтове и браузери, включително Google, Facebook, Instagram, TikTok и други онлайн канали;

 • Търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги;

 • Правим статистически анализи и други анализи за подобряване на Здравните ни услуги;

 • Качваме Ваши видео-референции, за да покажем вашето мнение и възприятие за извършените Холистични консултации и терапии.

(3) Ние няма да събираме лични данни, от които нямаме нужда за горепосочените цели.

  Чл. 7 - Основания за обработването

  Ние обработваме лични данни само на предвидените в закона основания, а именно:

  •   съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели;

  •   когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

  •   обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;

  •   обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна;

  •   други основания, определени в закон.

  Чл. 8 - Съгласие за обработване на данните

  (1) Съгласието трябва да е свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено волеизявление за волята на субекта на данните, посредством устно или писмено изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

  (2) Съгласието за използване на бисквитки от страна на ползвателя на Уебсайта се дава чрез натискане на бутон „ОК“ на изскачащ банер в Уебсайта или по друг подходящ начин.

  Чл. 9 - Колко дълго пазим Вашата информация ?

  (1) Пазим Вашите лични данни само доколкото и докато това е необходимо за съответната дейност, за която са предоставени, или колкото е предвидено в договора за изпълнение между двете страни, при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

  (2) Данните, които сте предоставили за използване за маркетингови цели, се пазят докато ни уведомите, че не желаете повече да получавате съответната информация от нас.

  (3) След постигане на целите на обработката на Вашите лични данни, ние ги изтриваме и унищожаваме незабавно, както и напълно анонимно.

  Чл. 10 - Кой има достъп до Вашата информация ?

  (1) Няма да продаваме, предоставяме, нито ще споделяме за маркетингови цели Вашата Поверителна информация с трети лица.

  (2) Можем да предадем информацията Ви на определени трети лица, които са:

  • подизпълнители;

  • други свързани фирми, организации, компании, които са партньори на www.healthmaster-a-z.eu

  Това се извършва единствено за постигането на дадените цели, за да се извършат ефикасно и качествено задачите към изготвянето и предоставянето на Индивидуалните здравни услуги, които ще Ви бъдат извършени от наше име.

  (3) Ако е необходимо ние разкриваме само личната информация, която е необходима за предоставянето на съответните Здравни и Холистични услуги, които искате да Ви бъдат направени. Ние сключваме договор с конкретното трето лице, в който е изрично упоменато, че се изисква от него да поеме гаранции  да пази Вашата лична информация, и че няма право да използва данните за свои преки цели.

  (4) Ние няма да предоставяме Вашите лични данни на трети лица за техни цели, освен ако Вие не сте пожелали именно това, или е нужно да бъде приложена по силата на закон, съдебен акт или за предотвратяване на измама или друго престъпление.

  Чл. 11 - В кои и какви случаи ще се свържем с Вас ?

  (1) Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.

  (2) Ние можем да се свързваме с Вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на Здравни и Холистични терапии / услуги, услугите, които предлагаме и които Вие желаете да бъдат изпълнени, за задълженията по договор между нас, за предоставяне на нова информация, пряко свързана с услуги, към които вие проявявате интерес, в отговор на Ваше запитване; за целите на запазване на Вашите интереси.

  (3) Ние няма да се свързваме с Вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения, или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с Вас и отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, б. (б) от  Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR.

  Чл. 12 - Как можете да получите достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни ?

  (1) Вие имате право по всяко време да поискате от нас:

  • Достъп до Вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите;

  • Коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на e-mail адрес;

  • Заличаване или блокиране на Ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на чл. 6, ал. 1, б. (б) от  Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – GDPR;

  (2) За да поискате достъп, коригиране или заличаване на Вашата лична информация, която  обработваме в нашият уебсайт: https://healthmaster.bg/ , е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, съдържащо:

  • Име, адрес, дата на раждане и други данни които касаят лично вас;

  • Описване на причините, които смятате за основателни, за да Ви дадем достъп, коригираме или заличим Вашите лични данни в нашият сайт;

  • Посочване на данните, които искате да Ви предоставим/заличим/променим;

  • Необходимостта от предоставянето/промяната/заличаването на данните;;

  • Подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

  • Издаване на нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.

  Заявлението се изпраща на официалният e-mail на „Health Master®“: info@healthmaster.bg . Ние ще обработим Вашето заявление в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания.

  Чл. 13 - Как може да подадете възражение или оплакване срещу обработването на лични данни ?

  (1) В предвидените от закона случаи, Вие имате право да:

  • възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

  • когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

  (2) Всяко лице може да осъществи правата си като субект на лични данни като се свърже с нас по някой от посочените в тази Политика начини за контакт.

  (3) Всяко лице – субект на лични данни има право на жалба пред надзорния орган – Комисията за защита на лични данни, ако смята че ние събират, обработват и съхраняват неправомерно.

  Данни за контакт с Комисия за защита на личните данни:

  Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

  тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19

  E-mail: kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Чл. 14 - Използване на линкове към други уеб-сайтове

  (1) Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други дружества, организации или партньори. Тази Политика за поверителност е изготвена специално за нас и се прилага само за нашия сайт, съответно Ви съветваме да прочетете Политиките за поверителност на останалите уебсайтове, които посещавате, тъй като те ще бъдат различни от нашата.

  (2) Ние не отговаряме за политиката на други сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях.

  (3) При възникнали въпроси, неясноти или нужди, моля да ни пишете на: info@healthmaster.bg